За проектот

Балканскиот Полуостров е област која се карактеризира со посебна динамика на меѓусоседските односи. Различни етнички и верски групи често коегзистираат во релативно мала област. Тие споделуваат заеднички традиции, историја, храна, фолклор, па дури и проблеми од секојдневна природа. За жал, истото население постојано беше подложено на политики кои поттикнуваат екстремна омраза и толерираат насилство и поделби кои служат за различни политички интереси.

Земјите од Балканот имаат долга историја на поделби и неговите народи често се обележани со предрасуди и стереотипи, кои што исто така, може да се дефинираат како генерализации за членовите на одредена општествена група како резултат на природното когнитивно намалување. Ваквото етикетирање е вообичаено бидејќи како што им даваме различни особини на личноста на другите (а последователно и на самите себе), и другите го прават истото за нас. Групниот идентитет секогаш се дефинира со односот кон другите групи или групни идентитети; група која ни се заканува нас, нашите интереси или дури и нашиот опстанок. Останатите – честопати малцинствата во општеството – се „различни, неприлагодени, привилегирани“ и, општо кажано, перцепирани како натрапници (па дури и напаѓачи) во однос на мнозинското население. Во време на криза, тие – по нивното единствено постоење – може дури и да бидат прикажани како закана.

Поради тоа, една од задачите на овој проект е најпрво, да се обиде да ги дознае причините за појавата на стереотипи на Балканот, нивните карактеристики, кога се појавиле и дали сеуште постојат денес. Важно е да се разберат околностите кои доведоа до развој на стереотипи со цел да се спречат можни идни конфликти и влошување на односите меѓу различните етнички групи на Балканот. Тоа може да се постигне само со активно вклучување на младите во овој процес бидејќи таа е генерацијата која ќе определи каков ќе биде животот утре. Тоа ќе се постигне преку развивање на сет на инструменти кои ќе придонесат за збогатување на нивното знаење за темата на проектот, нивниот граѓански активизам, нивната толеранција, подигање на нивната свест за конфликтните аспекти, надминување на стереотипите и подобрување на меѓусебното разбирање.

Проектот се фокусира на младите луѓе родени и израснати во претходниот период помеѓу двете епохи – поделбите, диференцијацијата и клеветење на соседот и доаѓањето – на споделените европски вредности на толеранција, почит, слобода и почитување на човековите права. Затоа, во оваа клучна историска и културна гледна точка, кога балканските земји се наоѓаат „поблиску“ од која било политичка, стратешка, економска и друга природа, многу е важно да се приклучат на трајните основи на идниот мир и новиот контекст на Балканот.


Резултати од проектот

Истражување: „Сликата на другиот“

Имплементацијата на активноста ќе се реализира во форма на проучување на главните проблематични области кои водат до омраза и поделби на Балканот, ќе ги истакне митологиите кои го величат своето и го оцрнуваат туѓото, обидувајќи се на тој начин да се исцртаат стратегиите за „разбивање“ на стереотипите и нивно надминување преку:

  • -Десктоп анализа на наставните програми за учебници по историја и литература;
  • -Прашалник, групни интервјуа и работилници во училиштата и меѓу младинските групи, насочени кон разбирање на перцепциите на младите луѓе кои живеат во балканските земји за Балканот и ЕУ.

Пакет со алатки за младински работници

Реализацијата на активноста ќе се имплементира преку:

  • -Изработка на Прирачник за младински работници, во кој случаи и кога да се користат развиените вежби.
  • -Развивање на сет од неформални вежби насочени кон надминување на стереотипите и предрасудите на балканско ниво – работилници, симулации, вежби со играње улоги, дискусии итн.
  • – Сликата за БАЛКАНОТ – ќе биде создаден збир на фотографии кои прикажуваат различни аспекти од животот на Балканот, со упатства за употреба и почетни точки за дискусија развиени за секој.
  • Неконфликтни видеа“.Ќе се креираат видео содржини насочени кон промовирање на дијалогот меѓу земјите за промовирање на мирот како основна вредност, обрнувајќи внимание на она што не обединува – заеднички традиции, култура, фолклор, обичаи итн.