За проекта

Балканският полуостров е зона, характеризираща се с особена динамика на съседските отношения. Различни етнически и религиозни групи често съжителстват на сравнително малка територия. Те споделят общи традиции, история, кухня, фолклор и дори ежедневни проблеми от битов характер. За съжаление, същото това население многократно е ставало обект на политики, които подбуждат към крайна омраза и толерират насилието и разединението, които обслужват различни политически интереси. В резултат на „бурните” исторически събития от последните два века (някои от тях продължават и в момента) в колективното съзнание на отделните етнически и/или религиозни общности са се зародили множество стереотипи и откровени предразсъдъци по отношение на образа на другия, които често насаждат омраза и нетолерантност между обществата. В продължение на десетилетия учебниците по история и литература на Балканите разчитаха на отявлен двуполюсен модел, който подхранва омразата към „съседа“. Нашата собствена етническа и/или религиозна група е идеализирана, докато всички останали се характеризират с исторически несправедливи, коварни, подли и зли хора, които целят само да ни навредят. Ето защо все още има “взривоопасна” среда, в която хората, които иначе са близки по манталитет, култура, обичаи и бит, са много склонни да прибягват до насилие, обиди и стигматизиране на другия с негативни епитети за неговия произход, религия или националност. За съжаление сенките на миналото продължават да оставят своя отпечатък и днес. Вярваме, че единственият правилен път за развитие в съвременните условия, не само на Балканите, е да се придържаме към курса на междукултурния и междурелигиозен диалог, споделените ценности на свободата, толерантността и зачитането на човешките права. Необходими са устойчиви политики за сближаване, сътрудничество и свобода на словото, търговия, традиции и обичаи.

Изпълнението на този проект е продължение на вече реализирания проект за мобилност през 2019 г. „Опознай своите съседи “, където в рамките на 1 седмица младежи от България, Румъния, Гърция, Северна Македония и Турция успяха да разчупят стереотипите си един за друг и да направят изводите, че всички конфликти в миналото трябва да останат там и че младите хора трябва да живеят в хармония, толерантност и разбирателство. В контекста на събитията, които се случиха между Русия и Украйна в края на февруари тази година, партньорите по проекта решиха, че е необходимо да надградят работата по тази тема и да разработят инструменти, насочени към младежките организации на Балканите за насърчаване на толерантността и мира между младите хората. Младежите могат да преодолеят своите различия и възможни конфликти, като се свържат помежду си, като разказват истории и като се научат как да се справят с различията и конфликтите по конструктивен начин.

Основната цел на този проект е да разработи нови инструменти за свързване на млади хора от балканските страни, за да им позволи да изградят силни, устойчиви, толерантни и мирни общности. За тази цел партньорите по проекта ще разработят инструменти за работа с млади хора, които ще могат да се използват от младежки работници на целия Балкански полуостров.


Резултати от проекта

„Образът на другия” – проучването ще засегне основните проблемни области, водещи до омраза и разделение тук на Балканите, ще открои на митологиите, конструирани върху противопоставянето на доброто Ние и лошото Те личават своето и очернят чуждото, като по този начин се опита да очертае стратегии за тяхното „разбиване“ и преодоляване. Планираните дейности тук са десктоп анализ на учебните програми по история, групови интервюта в училище и сред младежки групи, анкети, уъркшопи

„Набор от инструменти за младежки работници“. Изпълнението на дейността ще се реализира, чрез:

  • Създаване на ръководство за младежки работници, в какви случаи и кога да се използват разработените упражнения.
  • Разработване на набор от неформални упражнения, насочени към преодоляване на стереотипи и предразсъдъци на балканско ниво – уъркшопове, симулации, ролеви игри, дискусии и др.
  • The image of the BALKANS – ще бъде създаден набор от снимки, показващи различни аспекти от живота на Балканите, като за всяка от тях ще бъдат разработени инструкции за използването й и отправни точки за дискусия.

„NoConfilct Videos“. Ще бъде създадена видео съдържание, насочено към насърчаване на диалога между държавите за утвърждаване на мира като основна ценност, като се обръща внимание на това, което ни обединява – общите традиции , култура, фолклор, обичаи и др.